Welcome to Colin Jones (Rock Engineering) Ltd.

We are a respected and professional specialist Geotechnical and Civil Engineering Company based in Porthmadog, North Wales providing Geotechnical, Civil Engineering and Specialist Services both locally and nationally.

Rydym ni’n Gwmni Geodechnegol a Pheirianneg Sifil arbenigol uchel ei barch a phroffesiynol ym Mhorthmadog, Gogledd Cymru sy'n darparu Gwasanaethau Geodechnegol, Peirianneg Sifil ac Arbenigol yn lleol ac yn genedlaethol.

Get In Touch

About Us


Established by Colin Jones in 1972, Colin Jones (Rock Engineering) Ltd is a family-founded company that has been providing specialist Civil Engineering and Geotechnical Engineering services in the UK for over 50years and are now at the forefront of the UK’s Geotechnical and Civil Engineering sector.

We are an accredited company, providing a range of services including Geotechnical Engineering, Rock and Slope stabilisation, Landslide Repairs, Retaining Walls, Rope and Mechanical Access, Pressure Pointing and Grouting, Gabion Suppliers and Installation, and Drilling. We work with local and nation-wide suppliers and sub-contractors, ensuring we meet the client and job needs to a high standard. Our clients have ranged from the Private sector, Local Authorities to National Construction Companies. 

Wedi'i sefydlu gan Colin Jones ym 1972, mae Colin Jones (Rock Engineering) Ltd yn gwmni teuluol sydd wedi bod yn darparu gwasanaethau Peirianneg Sifil a Pheirianneg Geodechnegol arbenigol yn y DU ers dros 50 mlynedd ac sydd bellach ar flaen y gad yn sector Geodechnegol a Pheirianneg Sifil y DU.

Rydym ni’n gwmni achrededig, sy'n darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys Peirianneg Geodechnegol, Sefydlogi Craig a Llethrau, Atgyweirio Tirlithriadau, Waliau Cynnal, Mynediad Rhaff a Mynediad Mecanyddol, Gwasgbwyntiau a Growtio, Cyflenwyr a Gosod Gabion, a Drilio. Rydym ni’n gweithio gyda chyflenwyr ac is-gontractwyr lleol a chenedlaethol, gan sicrhau ein bod yn diwallu anghenion y cleient a'r gwaith i safon uchel. Mae ein cleientiaid wedi amrywio o'r sector Preifat, Awdurdodau Lleol i Gwmnïau Adeiladu Cenedlaethol.

About Us

Extensive Client Base


Accreditations